O projekte

http://www.eeagrants.sk/

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove (http://www.skolahrhov.sk/) v partnerstve s občianskym združením Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) počas školského roka 2014/2015 realizujú projekt s názvom “Voda a dážď patria do záhrad”. Tento bol spracovaný v súlade s cieľom výzvy Úradu vlády SR ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha, ktorým je “zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy”. Projekt je financovaný z Finančného mechanizmu EHP a Štátneho rozpočtu SR (40 000 eur).

V súvislosti s konkrétnymi opatreniami proejktu škola očakáva zvýšenie množstva vody na školskom pozemku (zachytávaním, vsakom, výsadbou), zníženie rizika povodní, zvýšenie biodiverzity na školskom pozemku, zvýšenie environmentálneho povedomia detí a žiakov ZŠ a MŠ, miestnej vidieckej komunity, odbornej i laickej verejnosti, iných vzdelávacích subjektov v regióne.

Aktivity projektu smerujú k tomu, aby sa modelovo zaviedlo do ZŠ a MŠ v Spišskom Hrhove environmentálne vzdelávanie, a to predovšetkým prostredníctvom:

 • vypracovania a propagácie osnov ZŠ a výchovného programu MŠ zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy,
 • prostredníctvom web stránky a e-publikácie zostavenej z odborných príspevkov, žiackych projektových prác, jednotlivých adaptačných opatrení, fotodokumentácie,
 • dvoch okrúhlych stolov pre odbornú i širokú verejnosť s cieľom informovať o téme “Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom a témach s ňou,
 • rovesníckeho vzdelávania v rámci MŠ a ZŠ v Spišskom Hrhove,
 • infostánku, informačných letákov a plagátov o téme,
 • exkurzie do ukážkovej prírodnej záhrady OZ Sosna v obci Družstevná pri Hornáde, v ktorej sú vytvorené adaptačné opatrenia na využitie dažďovej vody.

Prakticky, teda s priamym dopadom na školský areál, ale tiež modelovo budú slúžiť adaptačné a vodozádržné opatrenia:

 • zachytenie dažďových vôd do nádob na zber dažďovej vody,
 • vybudovanie exteriérovej eko-účebne z prírodných materiálov so zelenou strechou, informačnými panelmi o téme klimatických zmien a vertikálnym zazelenením:
 • vybudovanie wallipini sklenníka so zachytávaním dažďovej vody,
 • zvýšenie podielu zelene vysadením stromov a iných rastlín (1.arborétum – ako výučbová plocha, 2. les – ako výučbová plocha, 3. vertikálne zazelenenie).

PROJEKTOVÝ TEAM:

 1. koordinátor (pre realizáciu mäkkých” aktivít) – Mgr. Peter Strážik
 2. koordinátor (realizáciu adaptačných opatrení) – Mgr. Lenka Smetanková
 3. finančný manažér a účtovník – Anna Rovderová

MEDAILÓNIK – Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove 

ZŠ s MŠ v Spišskom Hrhove sa nachádza v Levočskom okrese v osobitom regióne Spiš, je plnoorganizovaná s právnou subjektivitou a vyučovacím jazykom slovenským. Škola je spádovou školou pre žiakov z okolitých obcí vrátane osady Roškovce, kde má škola elokované pracovisko s troma triedami.