Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Program SK02 – Prispôsobenie sa zmene klímy
„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globally, act locally“

Partneri projektu: