Tlačová správa

Základná škola s materskou školou v Spišskom Hrhove v partnerstve s občianskym združením Regionálne rozvojové partnerstvo (RRP) počas školského roka 2014/2015 realizujú projekt s názvom „Voda a dážď patria do záhrad“. Tento bol spracovaný v súlade s cieľom výzvy ACC03 pre program SK02 Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia povodní a sucha ktorým je „zvýšenie povedomia a vzdelania v oblasti prispôsobenia sa zmene klímy“.

Projekt „Voda a dážď patria do záhrad“ nadväzuje na realizáciu dažďovej záhrady vybudovanej v školskom areáli v minulom školskom roku. Toto pilotné bioretenčné opatrenie spočíva v odpojení strešných zvodov z budovy telocvične, ktoré sú zaústené do zberných rigolov a odvedené do vsaku a dažďovej záhrady so špeciálne vybrannými rastlinnými spoločenstvami. Realizácia dažďovej záhrady sa realizovala v spolupráci so študentmi krajinnej architektúry a bola financovaná z Višegrádskeho fondu.

Výsledky projektu Voda a dážď patria do záhrad na „mikro-priestore“, t.j. školskom pozemku budú slúžiť ako príklad dobrej praxe pre ďalšie školské, ale aj iné inštitúcie a zariadenia Levočskom okrese. V súvislosti s konkrétnymi opatreniami škola očakáva zvýšenie množstva vody na školskom pozemku (zachytávaním, vsakom, výsadbou), zníženie rizika povodní, zvýšenie biodiverzity na školskom pozemku, zvýšenie environmentálneho povedomia detí a žiakov ZŠ a MŠ, miestnej vidieckej komunity, odbornej i laickej verejnosti, iných vzdelávacích subjektov v regióne.

Aktivity projektu smerujú k tomu, aby sa modelovo zaviedlo do ZŠ a MŠ v Spišskom Hrhove environmentálne vzdelávanie, a to predovšetkým prostredníctvom:

  • vypracovania a propagácie osnov ZŠ a výchovného programu MŠ zameraných na manažment dažďových vôd a jej prepojenie na zmenu klímy,
  • prostredníctvom web stránky a e-publikácie zostavenej z odborných príspevkov, žiackych projektových prác, jednotlivých adaptačných opatrení, fotodokumentácie
  • dvoch okrúhlych stolov pre odbornú i širokú verejnosť s cieľom informovať o téme „Prispôsobenie sa zmene klímy – prevencia pred povodňami a suchom a témach s ňou
  • rovesníckeho vzdelávania v rámci MŠ a ZŠ v Spišskom Hrhove
  • infostánku, informačných letákov a plagátov o téme,
  • exkurzia do ukážkovej prírodnej záhrady OZ Sosna v obci Družstevná pri Hornáde, v ktorej sú vytvorené adaptačné opatrenia na využitie dažďovej vody.

Prakticky, teda s priamym dopadom na školský areál, ale tiež modelovo budú slúžiť adaptačné a vodozádržné opatrenia:

  • zachytenie dažďových vôd do drevených nádob na zber dažďovej vody v počte 4,
  • vybudovanie exteriérovej eko-účebne z prírodných materiálov so zelenou strechou, informačnými panelmi o téme klimatických zmien a vertikálnym zazelenením:
  • vybudovanie wallipini sklenníka so zachytávaním dažďovej vody,
  • zvýšenie podielu zelene vysadením stromov a iných rastlín (1.arborétum – ako výučbová plocha, 2. les – ako výučbová plocha, 3. vertikálne zazelenenie,),

Jedno vybrané opatrenie bude po dohode s miestnou samosprávou zrealizované aj na verejnom priestranstve v obci Spišský Hrhov.

Dňa 22.8.2014 so začiatkom o 8:30 sa v Základnej škole s materskou školou v Spišskom Hrhove uskutoční úvodný okrúhly stôl pre starostov ako zriaďovateľov škôl, vedenia škôl v levočskom okrese, učiteľov, rodičov občianskych aktivistov i širokú verejnosť.

Zostavila: Mgr. Lenka Smetanková, 0908 317 286, smetankova.lenka@gmail.com

V Spišskom Hrhove, 3.9.2014