Teoretické východiská

A) ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA:

Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné školy a stredné školy (Environmentálne minimum) : Environment_vychova_osnovy z MŠ SR

Vzorový environmentálny školský plán pre ZŠ (Richard Medal a kol.) :